انواع سلول های T   :

1- سلول های T  کمک کننده : فراوان ترین نوع سلول T   بوده وبه اعمال سیستم ایمنی کمک می کند . یک سری میانجی های پروتئینی موسوم به لینفوکاین (Lynphokines) ترشح می کند مثل : اینترکولین 2 ، اینترکولین3  ، اینترکولین4  ،

اینترکولین5 ، اینترکولین6  ، فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت مونوسیت ، اینترفرون گاما  .

همین سلول های T   کمک کننده توسط ویروس ایدز(AIDS  )غیرفعال یامنهدم می شوند .که این امر باعث می شود بدن تقریباً بطور کامل در برابر  بیماری های عفونی بدون دفاع باقی بماند .

2-سلول های T سیتوتوکسیک ( کشنده )  killer  : این سلول ها پس از چسبیدن به آنتی ژن های سلول ها ، پروتئین های سوراخ کننده موسوم به پرفورین (perforins) راترشح می کند که سوراخ های مدور بزرگی درغشاء سلول مورد حمله ایجاد می کند . سپس این سلول ها مواد سمی خود را مستقیماً ازطریق این سوراخ ها به داخل سلول مورد حمله آزاد می کنند

دراین صورت سلول مورد حمله قرار گرفته متورم واز بین می رود . سلول های T سیتوتوکسیک می توانند از سلول هایی که مورد حمله قرار دادند جداشوند وسلول های متعدد بیشتری را بکشند وحتی ماهها  در بافت ها باقی بمانند .

3- سلول های T تضعیف کننده : این سلول ها قادرند اعمال سلول های T سیتوتوکسیک و سلول های T  کمک کننده  را تضعیف کنند ومنظور از وجود این سلول ها تنظیم فعالیت سایر سلول ها وبازداشتن آنها از واکنش های بیش از حد شدید است .

۴- سلول های T خاطره : ایجاد حالت آماده باش  در برابر آنتی ژن ها

+ نوشته شده توسط علی صالحی در شنبه هشتم مهر ۱۳۸۵ و ساعت 10:6 |


Powered By
BLOGFA.COM


به وبلاگ صالح زیستن خوش آمدید
به وبلاگ صالح زیستن خوش آمدید